02-05-2006

Wenink MH, van den Berg WB, van Riel PL, Radstake TR. Fc gamma receptor mediated modulation of dendritic cells as a potential strategy in the battle against rheumatoid arthritis. Neth J Med 2006; 64(4): 103-108

       Autorzy artykułu dokonali przeglądu piśmiennictwa z lat 1999 do 2006 na temat roli komórek dendrytycznych i ich receptorów powierzchniowych Fcg w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów (rzs). Komórki dendrytyczne należą do profesjonalnych komórek prezentujących antygen. Receptory Fcg zlokalizowane na ich powierzchni mają za zadanie rozpoznawanie IgG oraz kompleksów immunologicznych zawierających IgG. U chorych z rzs stwierdza się podwyższone stężenie tych receptorów w surowicy krwi oraz w płynie stawowym. Wyróżnia się kilka typów receptorów Fcg: I, II (IIa i Iib) oraz III. Receptory Fcg I, IIa oraz III aktywują komórki dendrytyczne, natomiast receptory Fcg IIb pełnią funkcję supresorową w stosunku do tych komórek. Autorzy artykułu postulują rolę komórek dendrytycznych i ich receptorów Fcg w patogenezie rzs. W wielu cytowanych badaniach wykazano zwiększoną ekspresję receptorów Fcg II na powierzchni komórek dendrytycznych u chorych z rzs. Ze względu na dominację podtypu Fcg IIb autorzy pracy wysunęli hipotezę, że defekt funkcji lub struktury tych receptorów może pełnić rolę w rozwoju rzs. Przytaczane badania wykazują również, że ważnym czynnikiem prognostycznym postępu zmian radiologicznych w stawach u chorych z rzs jest polimorfizm czynnościowy receptorów Fcg IIb. Autorzy dyskutują również możliwość wykorzystania komórek dendrytycznych i ich receptorów Fcg w terapii rzs.

Artykuł dostępny w wersji pełnotekstowej na stronie The Netherlands Journal of Medicine

Podobne doniesienia

Page G. Miossec P. RANK and RANKL expression as markers of dendritic cell-T cell interactions in paired samples of rheumatoid sunovium and lymph nodes. Arthritis Rheum 2005, 52(8): 2307-12

Leung BP, Conacher M, Hunter D, McInnes IB, Liew FY, Brewer JM. A novel dendritic cell-induced model of erosive inflammatory arthritis: distinct roles for dendritic cells in T cell activation and induction of local inflammation. J Immunol 2002; 169(12): 7071-7

Jongbloed SL, Lebre MC, Fraser AR, Gracie JA, Sturrock RD, Tak PP, McInnes IB. Enumeration and phenotypical analysis of distinct dendritic cell subsets in psoriatic arthritis and rheumatoid arthritis. Arthritis Res Ther 2005; 8(1): R15 [Epub ahead of print]

Fanger NA, Wardwell K, Shen L, Tedder TF, Guyre PM. Type I (CD64) and type II (CD32) Fc gamma receptor-mediated phagocytosis by human blood dendritic cells. J Immunol 1996; 157(2): 541-8

Dombrecht EJ, Aerts NE, Schuerwegh AJ, Hagendorens MM, Ebo DG, Van Offel JF, Bridts CH, Stevens WJ, De Clerck LS. Influence of anti-tumor necrosis factor therapy (Adalimumab) on regulatory T cells and dendritic cells in rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol 2006; 24(1): 31-7

Radstake TR, Nabbe KC, Wenink MH, Roelofs MF, Oosterlaar A, van Lieshout AW, Barrera P, van Lent PL, van den Berg WB. Dendritic cells from patients with rheumatoid arthritis lack the interleukin 13 mediated increase of Fc gamma RII expression, which has clear functional consequences. Ann Rheum Dis 2005; 64(12): 1737-43

 

opr. Patrycja Zawadzka, Paweł Hrycaj

 

 

Ostatnia aktualizacja 02 maja 2006 o godzinie 20:15

© Zakład Reumatologii i Immunologii Klinicznej AM