REGULAMIN ZAJĘĆ

1. Zajęcia w ramach kursu Reumatologia I odbywają się na terenie Oddziału Reumatologii Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, ul. Szkolna 8/12 (wejście G, II ptr.). Warunkiem odbywania zajęć jest znajomość podstaw diagnostyki chorób wewnętrznych.

2. Starosta grupy proszony jest o kontakt mailowy z Zakładem Reumatologii i Immunologii Klinicznej w tygodniu poprzedzającym zajęcia w celu uzyskania dokładnych informacji.

3. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za odzież i przedmioty pozostawione w sali seminaryjnej lub na terenie Oddziału.

4. W pierwszym dniu zajęć grupa studencka zbiera się przy sali seminaryjnej (wejście H, III ptr.).

5. Do zajęć należy przygotowywać się na bieżąco korzystając z dostępnych podręczników. Ze względu na interaktywną formę prowadzenia zajęć warunkiem efektywnego w nich uczestnictwa jest dobre przygotowanie z podstaw reumatologii klinicznej, w tym posiadanie wiedzy dotyczącej najczęstszych jednostek chorobowych.

6. Jednodniową nieobecność można odrobić w czasie uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia w dniu nieobecności. Dłuższe nieobecności wymagają powtórzenia całości kursu z inną grupą studencką. Dwa spóźnienia traktowane są jak jedna nieobecność. Spóźnienie dłuższe niż 30 minut jest równoznaczne z nieobecnością na zajęciach.

7. Ustny sprawdzian obejmujący materiał kursu przeprowadzany jest w piątek po zakończeniu drugiego tygodnia zajęć. Przystąpienie do sprawdzianu końcowego w innym terminie będzie możliwe jedynie w przypadku zaistnienia istotnych okoliczności losowych. Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do sprawdzianu we właściwym terminie jest równoznaczne z oceną niedostateczną.

8. Sprawdzian dla grup nieparzystych odbywa się w Zakładzie Reumatologii i Immunologii Klinicznej, 60-356 Poznań, ul. Przybyszewskiego 39, tel. +48618547210. Terminy zaliczeń dla poszczególnych grup znajdziesz tutaj. Grupy o numerze parzystym zaliczają zajęcia w Klinice Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej (SPSK4, ul. 28 czerwca 1956 nr 135/147).

 
 

Ostatnia aktualizacja Niedz, 23 Listopad 2008 15:14

© Zakład Reumatologii i Immunologii Klinicznej AM