I. Ogólne cele kształcenia:

   Po zakończeniu kursu student powinien umieć:  

 • Przeprowadzić badanie kliniczne chorych na choroby reumatyczne, w tym szczegółowe badanie układu ruchu

 • Scharakteryzować etiologię i patogenezę najważniejszych chorób reumatycznych

 • Przedstawić objawy kliniczne najczęstszych jednostek chorobowych

 • Przeprowadzić diagnostykę różnicową z uwzględnieniem najczęstszych problemów reumatologicznych

 • Zaplanować diagnostykę pracownianą najważniejszych chorób reumatycznych

 • Zaplanować kompleksowe leczenie najczęstszych chorób reumatycznych

 • Omówić czynniki ryzyka i rokowanie w najważniejszych chorobach reumatycznych

 II. Szczegółowe cele kształcenia:

   Po zakończeniu kursu student powinien nabyć następujące umiejętności:

 • Przeprowadzić badanie podmiotowe u chorych na choroby reumatyczne z uwzględnieniem ich specyfiki

 • Przeprowadzić badanie przedmiotowe chorych i szczegółowe badanie układu ruchu

 • Zaprezentować prawidłową technikę wykonania podstawowych testów i prób klinicznych stosowanych w reumatologii (objaw szczytowy, objaw Tinnela, objaw Otta, objaw Wrighta-Schöbera, test Patricka, badanie stawu kolanowego na obecność wysięku – objaw balotowania rzepki, badanie więzadeł krzyżowych – objaw szufladkowy, badanie stawów w kierunku niestabilności)

 • Omówić zmiany w układzie ruchu charakterystyczne dla poszczególnych jednostek chorobowych

 • Omówić najważniejsze metody i testy stosowane w diagnostyce laboratoryjnej chorób reumatycznych

 • Przedstawić zasady przeprowadzenia najważniejszych testów laboratoryjnych

 • Zaplanować diagnostykę laboratoryjną z uwzględnieniem danych z wywiadu i badania przedmiotowego chorego

 • Interpretować wyniki badań laboratoryjnych stosowanych w reumatologii

 • Omówić rolę metod obrazowych w rozpoznawaniu najczęstszych chorób reumatycznych

 • Scharakteryzować odchylenia w badaniach obrazowych w poszczególnych jednostkach chorobowych

 • Zaplanować diagnostykę obrazową w zależności od rodzaju schorzenia, badania podmiotowego i przedmiotowego chorego

 • Interpretować typowe radiogramy u chorych na najczęstsze choroby reumatyczne

 • Zaplanować diagnostykę różnicową u chorych z objawami zapalenia wielostawowego (polyarthritis) z uwzględnieniem badania podmiotowego, przedmiotowego i badań dodatkowych

 • Zaplanować diagnostykę różnicową u chorych z objawami zapalenia jednego (monoarthritis) lub kilku stawów z uwzględnieniem badania podmiotowego, przedmiotowego i badań dodatkowych

 • Zdefiniować reumatoidalne zapalenie stawów

 • Omówić epidemiologię reumatoidalnego zapalenia stawów

 • Omówić etiopatogenezę reumatoidalnego zapalenia stawów

 • Scharakteryzować objawy kliniczne reumatoidalnego zapalenia stawów

 • Przedstawić różnicowanie reumatoidalnego zapalenia stawów

 • Omówić i zaplanować diagnostykę laboratoryjną reumatoidalnego zapalenia stawów

 • Omówić i zaplanować diagnostykę radiologiczną reumatoidalnego zapalenia stawów

 • Omówić zasady postępowania leczniczego w reumatoidalnym zapaleniu stawów

 • Wymienić najważniejsze grupy leków stosowanych w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

 • Zaplanować leczenie farmakologiczne reumatoidalnego zapalenia stawów z uwzględnieniem wieku chorego, stopnia zaawansowania choroby, aktywności choroby, profilu zajętych stawów, objawów pozastawowych i stwierdzonych schorzeń towarzyszących

 • Scharakteryzować najczęstsze objawy niepożądane leków stosowanych w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

 • Omówić rolę usprawniania i leczenia fizykalnego chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

 • Omówić metody i wskazania do leczenia operacyjnego reumatoidalnego zapalenia stawów

 • Ustalić wskazania do leczenia operacyjnego reumatoidalnego zapalenia stawów u poszczególnych chorych

 • Omówić rokowanie u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

 • Przedstawić definicję zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa

 • Omówić epidemiologię zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa

 • Omówić etiopatogenezę zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa

 • Scharakteryzować objawy kliniczne zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa

 • Przedstawić różnicowanie zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa

 • Omówić i zaplanować diagnostykę laboratoryjną zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa

 • Omówić i zaplanować diagnostykę radiologiczną zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa

 • Omówić zasady postępowania leczniczego w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa

 • Omówić rolę usprawniania i leczenia fizykalnego u chorych na zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa

 • Wymienić najważniejsze grupy leków stosowanych w zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa

 • Zaplanować leczenie farmakologiczne zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa z uwzględnieniem wieku chorego, stopnia zaawansowania choroby, aktywności choroby, profilu zajętych stawów, objawów pozastawowych i stwierdzonych schorzeń towarzyszących

 • Scharakteryzować najczęstsze objawy niepożądane leków stosowanych w leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa

 • Omówić metody i wskazania do leczenia operacyjnego zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa

 • Ustalić wskazania do leczenia operacyjnego zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa u poszczególnych chorych

 • Omówić rokowanie u chorych na zesztywniając zapalenie stawów kręgosłupa

 • Sformułować definicję łuszczycowego zapalenia stawów

 • Omówić epidemiologię łuszczycowego zapalenia stawów

 • Omówić etiopatogenezę łuszczycowego zapalenia stawów

 • Scharakteryzować objawy kliniczne łuszczycowego zapalenia stawów

 • Przedstawić różnicowanie łuszczycowego zapalenia stawów

 • Omówić i zaplanować diagnostykę laboratoryjną łuszczycowego zapalenia stawów

 • Omówić i zaplanować diagnostykę obrazową łuszczycowego zapalenia stawów

 • Omówić zasady postępowania leczniczego w łuszczycowym zapaleniu stawów

 • Wymienić najważniejsze grupy leków stosowanych w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów

 • Zaplanować leczenie farmakologiczne łuszczycowego zapalenia stawów z uwzględnieniem postaci klinicznej, aktywności choroby i profilu zmian narządowych

 • Scharakteryzować objawy niepożądane leków stosowanych w terapii łuszczycowego zapalenia stawów

 • Omówić rokowanie u chorych na łuszczycowe zapalenie stawów

 • Sformułować definicję tocznia rumieniowatego układowego

 • Omówić epidemiologię tocznia rumieniowatego układowego

 • Omówić etiopatogenezę tocznia rumieniowatego układowego

 • Scharakteryzować objawy kliniczne tocznia rumieniowatego układowego

 • Przedstawić różnicowanie tocznia rumieniowatego układowego

 • Omówić i zaplanować diagnostykę laboratoryjną tocznia rumieniowatego układowego

 • Omówić i zaplanować diagnostykę obrazową tocznia rumieniowatego układowego

 • Omówić zasady postępowania leczniczego w toczniu rumieniowatym układowym

 • Wymienić najważniejsze grupy leków stosowanych w leczeniu tocznia rumieniowatego układowego

 • Zaplanować leczenie farmakologiczne tocznia rumieniowatego układowego z uwzględnieniem aktywności choroby i profilu zmian narządowych

 • Scharakteryzować objawy niepożądane przewlekłej kortykoterapii

 • Omówić rokowanie u chorych na toczeń rumieniowaty układowy

 • Sformułować definicję twardziny układowej

 • Omówić epidemiologię twardziny układowej

 • Omówić etiopatogenezę twardziny układowej

 • Scharakteryzować objawy kliniczne twardziny układowej

 • Przedstawić różnicowanie twardziny układowej

 • Omówić i zaplanować diagnostykę laboratoryjną twardziny układowej

 • Omówić i zaplanować diagnostykę obrazową twardziny układowej

 • Omówić zasady postępowania leczniczego w twardzinie układowej

 • Wymienić najważniejsze grupy leków stosowanych w leczeniu twardziny układowej

 • Zaplanować leczenie farmakologiczne twardziny układowej układowego z uwzględnieniem profilu zmian narządowych i aktywności choroby

 • Omówić rokowanie u chorych na twardzinę układową

 • Sformułować definicję zapalenia wielomięśniowego\zapalenia skórno-mięśniowego

 • Omówić epidemiologię zapalenia wielomięśniowego\zapalenia skórno-mięśniowego

 • Omówić etiopatogenezę zapalenia wielomięśniowego\zapalenia skórno-mięśniowego

 • Scharakteryzować objawy kliniczne zapalenia wielomięśniowego\zapalenia skórno-mięśniowego

 • Przedstawić różnicowanie zapalenia wielomięśniowego\zapalenia skórno-mięśniowego

 • Omówić i zaplanować diagnostykę laboratoryjną zapalenia wielomięśniowego\zapalenia skórno-mięśniowego

 • Omówić i zaplanować diagnostykę obrazową zapalenia wielomięśniowego\zapalenia skórno-mięśniowego

 • Omówić zasady postępowania leczniczego w zapaleniu wielomięśniowym\ skórno-mięśniowym

 • Wymienić najważniejsze grupy leków stosowanych w leczeniu zapalenia wielomięśniowego\zapalenia skórno-mięśniowego

 • Zaplanować leczenie farmakologiczne zapalenia wielomięśniowego\zapalenia skórno-mięśniowego z uwzględnieniem aktywności choroby, odpowiedzi na kortykorapię i tolerancji leczenia wysokimi dawkami glikokortykosteroidów

 • Omówić rokowanie u chorych na zapalenie wielomięśniowe\zapalenie skórno-mięśniowe

 • Omówić związek zapalenia wielomięśniowego\zapalenia skórno-mięśniowego z procesem nowotworowym i jego konsekwencje kliniczne

 • Podać definicję zespołu Sjögrena

 • Omówić epidemiologię zespołu Sjögrena

 • Omówić etiopatogenezę zespołu Sjögrena

 • Scharakteryzować objawy kliniczne zespołu Sjögrena

 • Przedstawić różnicowanie zespołu Sjögrena

 • Omówić i zaplanować diagnostykę laboratoryjną zespołu Sjögrena

 • Omówić i zaplanować diagnostykę obrazową zespołu Sjögrena

 • Omówić zasady postępowania leczniczego w zespole Sjögrena

 • Wymienić leki stosowane w leczeniu zespołu Sjögrena
 • Zaplanować leczenie zespołu Sjögrena

 • Omówić rokowanie u chorych na zespół Sjögrena

 • Podać definicję polimialgii reumatycznej

 • Omówić epidemiologię polimialgii reumatycznej

 • Omówić etiopatogenezę polimialgii reumatycznej

 • Scharakteryzować objawy kliniczne polimialgii reumatycznej

 • Przedstawić różnicowanie polimialgii reumatycznej

 • Omówić i zaplanować diagnostykę laboratoryjną polimialgii reumatycznej

 • Omówić i zaplanować diagnostykę obrazową polimialgii reumatycznej

 • Omówić zasady postępowania leczniczego w polimialgii reumatycznej

 • Wymienić leki stosowane w leczeniu polimialgii reumatycznej

 • Zaplanować leczenie farmakologiczne polimialgii reumatycznej

 • Omówić rokowanie u chorych na polimialgii reumatycznej

 • Przedstawić definicję choroby zwyrodnieniowej stawów

 • Omówić epidemiologię choroby zwyrodnieniowej stawów

 • Omówić etiopatogenezę choroby zwyrodnieniowej stawów

 • Scharakteryzować objawy kliniczne choroby zwyrodnieniowej stawów

 • Przedstawić różnicowanie choroby zwyrodnieniowej stawów

 • Omówić i zaplanować diagnostykę laboratoryjną choroby zwyrodnieniowej stawów

 • Omówić i zaplanować diagnostykę radiologiczną choroby zwyrodnieniowej stawów

 • Omówić zasady postępowania leczniczego w chorobie zwyrodnieniowej stawów

 • Wymienić najważniejsze grupy leków stosowanych w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów

 • Zaplanować leczenie farmakologiczne choroby zwyrodnieniowej stawów z aktywności choroby i profilu zajętych stawów

 • Scharakteryzować najczęstsze objawy niepożądane leków stosowanych w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów

 • Omówić rolę usprawniania i leczenia fizykalnego chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów

 • Omówić metody i wskazania do leczenia operacyjnego choroby zwyrodnieniowej stawów

 • Ustalić wskazania do leczenia operacyjnego choroby zwyrodnieniowej stawów u poszczególnych chorych

 • Omówić rokowanie u chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów

 • Sformułować definicję fibromialgii

 • Omówić epidemiologię fibromialgii

 • Omówić etiopatogenezę fibromialgii

 • Scharakteryzować objawy kliniczne fibromialgii

 • Przedstawić różnicowanie fibromialgii

 • Omówić i zaplanować diagnostykę fibromialgii

 • Omówić zasady postępowania leczniczego w fibromialgii

 • Wymienić najważniejsze leki stosowane w leczeniu fibromialgii

 • Zaplanować leczenie farmakologiczne fibromialgii

 • Scharakteryzować najczęstsze objawy niepożądane leków stosowanych w leczeniu fibromialgii

 • Omówić rolę usprawniania i leczenia fizykalnego chorych na fibromialgię

 • Omówić rokowanie u chorych na fibromialgię

 • Podać definicję dny moczanowej

 • Omówić epidemiologię dny moczanowej

 • Omówić etiopatogenezę dny moczanowej

 • Scharakteryzować objawy kliniczne dny moczanowej

 • Przedstawić różnicowanie dny moczanowej

 • Omówić i zaplanować diagnostykę laboratoryjną dny moczanowej

 • Omówić i zaplanować diagnostykę radiologiczną dny moczanowej

 • Omówić zasady postępowania leczniczego w reumatoidalnym zapaleniu stawów

 • Wymienić najważniejsze grupy leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej

 • Zaplanować leczenie farmakologiczne dny moczanowej z uwzględnieniem wieku chorego, okresu choroby, aktywności choroby, objawów pozastawowych i stwierdzonych schorzeń towarzyszących

 • Scharakteryzować najczęstsze objawy niepożądane leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej

 • Omówić metody i wskazania do leczenia operacyjnego dny moczanowej

 • Ustalić wskazania do leczenia operacyjnego dny moczanowej u poszczególnych chorych

 • Scharakteryzować inne choroby stawów wywołane obecnością kryształów

 • Omówić rokowanie u chorych na dnę moczanową

 • Podać definicję reaktywnego zapalenie stawów

 • Omówić epidemiologię reaktywnych zapaleń stawów

 • Omówić etiopatogenezę reaktywnych zapaleń stawów

 • Scharakteryzować objawy kliniczne reaktywnych zapaleń stawów

 • Przedstawić różnicowanie reaktywnych zapaleń stawów

 • Omówić i zaplanować diagnostykę laboratoryjną reaktywnych zapaleń stawów

 • Omówić i zaplanować diagnostykę obrazową reaktywnych zapaleń stawów

 • Omówić zasady postępowania leczniczego w reaktywnych zapaleniach stawów

 • Wymienić najważniejsze grupy leków stosowanych w leczeniu reaktywnych zapaleń stawów

 • Zaplanować leczenie farmakologiczne reaktywnych zapaleń stawów

 • Omówić rokowanie u chorych na reaktywne zapalenia stawów

 • Różnicować zmiany skórne obserwowane u chorych na różne choroby reumatyczne

 • Omówić problem zaburzeń układu krążenia w przebiegu chorób reumatycznych

 • Scharakteryzować problemy nefrologiczne u chorych na choroby reumatyczne

 • Przedstawić problemy gastroenterologiczne spotykane w chorych na choroby reumatologiczne oraz metody profilaktyki i leczenia

 • Analizować wyniki doniesień i publikacji z zakresu reumatologii z uwzględnieniem zasad medycyny opartej na faktach (Evidence Based Medicine, EBM)

 

Ostatnia aktualizacja 15 kwietnia 2006 o godzinie 20:02

© Zakład Reumatologii i Immunologii Klinicznej AM